Všeobecné obchodní podmínky

platné od 1.4.2022

Toto znění Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) o pronájmu šatů, je nedílnou součástí Nájemní smlouvy – Zápůjčky šatů, uzavřené mezi pronajímatelem Marie Fritzová, se sídlem Dobročovice 124, 25082, IČO 73317080 ( dále jen „pronajímatel“) a nájemcem.

I.

 1. Smluvní strany pronajímatel a nájemce se zavazují, že tyto „VOP“ budou závazné pro veškeré právní vztahy, které mezi nimi v budoucnu vzniknou a pro veškeré jednotlivé Nájemní smlouvy – Zápůjčky šatů, které budou mezi smluvními stranami v budoucnu uzavřeny. Má se za to, že tyto obchodní podmínky jsou druhé smluvní straně známy v případě, že se již jednou staly součástí Nájemní smlouvy – Zápůjčky šatů uzavřené, nebo na ně pronajímatel odkázal internetovým odkazem uvedeným v emailu, nebo na internetových stránkách pronajímatele. Dále se má za to, že se smluvní strany seznámily s „VOP“, řádně si přečetly jejich obsah a plně bez výhrad s „VOP“ souhlasí. Veškerá ustanovení těchto „VOP“ považují za vyvážená a spravedlivá. Smluvní strany se dohodly, že právní vztah založený těmito „VOP“ se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

II.

 1. Pro spory vzešlé z těchto „VOP“ je místně příslušný soud v místě sídla pronajímatele. V záležitostech, které nejsou Nájemní smlouvou – Zápůjčkou inventáře těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

III.

 1. Předmětem nájmu jsou šaty specifikované v nájemní smlouvě. Pronajímatel prohlašuje, že pronajaté šaty jsou způsobilé k obvyklému užívání.
 2. Nájemce odesláním objednávky stvrzuje, že byl poučen o způsobu užívání šatů.
 3. Závaznou objednávku šatů je nutné učinit písemně – emailem, nebo ústně – telefonicky a poté písemně potvrdit emailem a složením zálohy – vratné kauce na účet pronajímatele do 7 dnů od potvrzení objednávky. V objednávce musí být uvedeny platné a správné fakturační údaje, kontaktní osoba, kontaktní telefon a email.
 4. Vrácení šatů probíhá výhradně přes Zásilkovnu.

IV.

 1. O zjištěných závadách na šatech při převzetí balíčku je nájemce povinen okamžitě informovat pronajímatele.
 2. O zjištěném poškození balíku při převzetí, je nájemce povinnen bezodkladně informovat přepravní společnost a pronajímatele a dále se řídit pokyny pronajímatele a přepravce.
 3. Nájemce je oprávněn užívat šaty pouze k účelu, k němuž jsou určeny a dle návodu údržby šatů (žehlení a praní). Při používání šatů musí předcházet jejich poničení nebo zničení.
 4. Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na pronajatých šatech. Po dobu zápůjčky šatů za ně nájemce přebírá plnou zodpovědnost. Šaty nejsou pojištěny.
 5. Nájemce je povinnen škody pronajímateli uhradit v plné výši.
 6. Nájemce je srozuměn s tím, že v případě prodlení s vrácením pronajatých šatů je pronajímatel oprávněn bez dalšího domáhat se jeho vydání cestou občanského soudního řízení a případně trestního řízení; Nájemci bude účtována smluvní pokuta ve výši 100 Kč denně.
 7. V případě znehodnocení šatů propadá kauce v plné výši
 8. V případě nevrácení šatů propadá kauce v plné výši.
 9. V případě dodání šatů pronajímatelem, se lhůta dodání prodlužuje v případě vyšší moci, stávek, výluky a v případě neočekávaných překážek, nezapříčiněných pronajímatelem.
 10. Cena za výpujčku zahrnuje náklady na zaslání šatů zpět prostřednictvím Zásilkovny. V případě zaslání šatů zpět jiným přepravcem, než je Zásilkovna, hradí poštovné nájemce v plné výši.
 11. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatých šatech jakékoli úpravy.
 12. Provede-li nájemce na šatech úpravy bez souhlasu pronajímatele, je nájemce povinen uhradit pronajímateli případné snížení hodnoty šatů nebo náklady spojené s jejich odstraněním.
 13. Nájemce není oprávněn dále pronajímat, zapůjčit šaty jiným právnickým nebo fyzickým osobám.
 14. Pronajaté šaty zůstávají po celou dobu pronájmu majetkem pronajímatele.
 15. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v Objednávce.
 16. Vrácené šaty pronajímatel posoudí po vyprání. Vyskytují-li se na nich neodstranitelné skvrny či jsou roztrženy, nebo poškozeny, je pronajímatel oprávněn šaty vrátit nájemci. V takovém případě se postupuje jako při jejich ztrátě a nájemci bude účtována peněžní částka rovnající se momentální nákupní ceně poškozených, či ztracených šatů. Zpravidla je stejná, jako částka vratné kauce – zálohy.
 17. Za pronájem šatů je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele (nebo dle individuálně domluvené ceny), platného ke dni uzavření nájemní smlouvy – Objednávky. Nájemné za celou sjednanou dobu uhradí nájemce pronajímateli předem na účet společně s vratnou kaucí.
 18. Pronajímatel je povinnen zaslat nájemci daňový doklad vystavený v souladu se zákonem. Nájemce provádí úhrady bezhotovostním převodem na účet pronajímatele a to na základě daňového dokladu označeného číslem. Toto číslo používá nájemce jako variabilní symbol. Daňový doklad je považován za uhrazený v den, kdy je částka připsána na účet pronajímatele. Doba splatnosti je 7 dní ode dne vystavení daňového dokladu. Jiná splatnost musí být písemně potvrzena pronajímatelem v objednávce.
 19. V případě pozdní úhrady je nájemce povinen uhradit pronajímateli úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Nájemce je povinen platit veškeré náklady pronajímatele spojené s vymáháním svých pohledávek vůči nájemci.
 20. V případě prodlení nájemce s úhradou jakýchkoliv splatných závazků vůči pronajímateli je pronajímatel oprávněn zrušit objednávku a rezervaci šatů.
 21. Veškeré písemnosti se považují za doručené dnem jejich doručení příjemci, případně uplynutím odběrové lhůty pro uložení zásilky na příslušné poště. V případě, že adresát odmítne přijmout doručovanou písemnost, považuje se tato písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její přijetí odmítnuto.
 22. Nájemce odesláním Objednávky potvrzuje, že veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé.
 23. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné Nájemní smlouvy – Objednávky a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).